CCGDeKuststrook

Subtitle

Agenda

      Heeft u iets voor de agenda stuur ze dan even in.

 

VOORJAARSVERGADERING C.C.G. "DE KUSTSTROOK" 26 MAART 2022.

Geachte leden,

Op zaterdag 26 maart a.s. wordt bij P.V. "L'Estafette' Oude Oppenhuizerweg 23 te Sneek de voorjaarsvergadering gehouden voor de leden van ons rayon. Aanvang is 14.00 uur.

Agenda vergadering.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen najaarsvergadering 2019. Niet aanwezig.

5. Voorstel vliegprogramma, Kampioenschappen.

Zie bijlage voorstel bestuur, voorstel Jappie Boersma en voorstel Frederik Heeres.

6. Ringenrace prijsverdeling.

Alle ringen zijn verkocht. Prijzenpot € 2.000,= minus gemaakte kosten. (Aankoop ringen, verzendkosten, e.d.) Verdeling prijzen over de zes eerste vluchten,

1e prijs € 75,00, 2e prijs € 60,00, 3e prijs € 50,00, 4e prijs € 40,00, € 5e prijs € 30,00,

6e prijs € 25,00 en 7e prijs € 25,00. Totaal € 1830,00

7. Competitie kweker / koper.

Van de opbrengst van kweker / koper is 60% voor de prijzenpot.

Verdeling prijzen 1e 30%, 2e 25%, 3e 20%, 4e 15% en 5e 10%.

40% van de inleg wordt aangewend voor het uitbetalen van de gratis prijzen.

8. Derbyvluchten.

Elke derde vlucht van een tour is een derbyvlucht.

9. Financieel verslag penningmeester en verslag kascontrole. Sj. v/d/ Boom en A. Zijlstra.

10. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar Jan Hoogland wegens gezondheidsredenen en Daniel Hettinga wegens drukke werkzaamheden.

Voor de functie van Daniel stelt Caspar Silvius zich beschikbaar.

Voor de functie van Jan, voorzitter, is Dirk Buwalda als kandidaat gevonden. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag voor de vergadering.

11. Rondvraag.

12. Sluiting vergadering.

13. Pauze met spectaculaire verloting verzorgd door Klaas van Malsen.

14. Zaalverkoop aangeboden duiven kweker / koper competitie door Arjen Terluin.

U kunt tot vrijdag 25 maart, 20.00 uur bieden per mail, [email protected]