CCGDeKuststrook

Subtitle

Nieuws

08-09-2019


Op vrijdag 13 december zal de prijsuitreiking plaats vinden van Rayon "De Kuststrook" vanaf 20.00 uur in de Postduivenclub van De Blauwband in Balk.

M vr gr Het Bestuur


Top 5 asduif ringenrace 2019


1e D. Buwalda 488 4611

2e L. Scholten 510 4249

3e Kwast & zn 534 3681

4e T. Bakker    507 3529

5e G. de Vries  522 2754Voor 2020 zijn er weer 80 ringen beschikbaar voor de ringenrace op = op

76 ringen toegezegd!!

L.Bokma 4 x

Sijbesma/Klaver 5 x

Tjeerd Bakker 5 x

Fam. Schilstra 2 x

Gebr Kwast & Zn 4 x

Reimer Strikwerda 5 x

Lucas Scholten 4 x

J.J.Hoogland 3 x

C.Silvius 2 x

N.Silvius 1 x

A.A.Zijlstra 1 x

D.Buwalda 4 x

H.Schreuder 4 x

S.Zwart & Zn 4 x

Sj v/d Boom 3 x

D.Hettinga 4 x

S.Walda 5 x

H.Opdam 2 x hok Terluin

Hok v Andel/Terluin 3 x

W.Buwalda 5 x

C.Tolsma 4 x

Martin Adema 2 x

6e vlucht ringenrace Rayon ?De Kuststrook?

1e T. Bakker ?75,00
2e H. Schreuder ?60,00
3e S. van der Boom ?50,00
4e T. Bakker ?40,00
5e L. Scholten ?30,00
6e is er niet
7e is er niet

Ringenrace 5e vlucht Chimay 10-8-19

1e D. Buwalda ?75,00
2e F. Walda ?60,00
3e S. van der Boom ?50,00...
4e Sijbesma/Klaver ?40,00
5e Kwast & zn ?30,00
6e T. Bakker ?25,00
7e T. Bakker ?25,00

Rayon ?De Kuststrook?

Asduiven Ringenrace:
1e 488 D. Buwalda 3623.9
2e 510 L. Scholten 3486.2...
3e 534 Gebr. Kwast & zn. 2768
4e 522 G. de Vries 2754.3
5e 521 R. Strikwerda 1984.4
6e 556 C. Silvius 1940.9
7e 512 L. Scholten 1939.3
8e 507 T. Bakker 1892.4
9e 538 Rinnie en Arjen Riem 1818.9
10e 540 L. Bonnema 1860.5

Uitslag 4e ringenrace Bierges 20-07-2019

1e R. Strikwerda ?75,00
2e D. Buwalda ?60,00
3e Gebr. Kwast & zn. ?50,00...
4e Sijbesma/Klaver ?40,00
5e S.R. Walda ?30,00
6e Gebr. Kwast & zn. ?25,00
7e L. Scholten ?25,00

Uitslag 3e ringenrace Deurne 13-07-2019
Rayon ?De Kuststrook?

1e C. Silvius ?75,00
2e N. Silvius ?60,00...
3e T. Bakker ?50,00
4e D. Hettinga ?40,00
5e F. J. Walda ?30,00
6e L. Scholten ?25,00
7e L. Bonnema ?25,00

Winnaars 2e vlucht ringenrace Heusden-Zolder 07-07-19

1e Gebr. Kwast & zn.Harlingen ?75,00
2e L. Bokma Dronrijp ?60,00
3e Reimer Strikwerda Arum ?50,00...
4e Hok v. Andel - Terluin Hijlaard ?40,00
5e L. Scholten Sneek ?30,00
6e S.R. Walda Oudega ?25,00
7e C. Tolsma oude bildtzijl ?25,0025-06-2019

1e vlucht van de ringenrace Kalkar 22-06-2019

 1e pr ? 75,00 Gerrit de Vries

2e pr ? 60,00 Henk Schreuder

3e pr ? 50,00 Lucas Scholten

4e pr ? 40,00 Tjeerd Bakker

5e pr ? 30,00 Gebr Kwast & Zn

6e pr ? 25,00 Sijbesma/Klaver

7e pr ? 25,00 Tjeerd Bakker


08-06-2019


Notulen "CCG de Kuststrook"voorjaarsvergadering 8 maart  gehouden bij


"PV de Blauwband "  te Balk.


Voorzitter Hoogland opent de vergadering met een hartelijk welkom en met dank aan de vereniging te Balk dat De Kuststrook hier kan vergaderen. Sommigen moesten even zoeken omdat er in Workum een omleiding was.


Er zijn geen mededelingen van het bestuur. Eveneens geen ingekomen stukken.


Afmeldingen: R en A Riem, H. Bakker, Gebr. Kwast, J. Boersma, G. de Koe, TJ. Bakker, H. Corbier, B. Homma, J. Vink, P. Pander, H en D Mulder, J. Draaisma, H. Kruisinga, A. Zijlstra,  A. Wijkstra, O. van zuiden, F. Walda, G en H Schilstra, F. Heeres.


Vliegprogramma en kampioenschappen; Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de exacte indeling van het vliegprogramma bij de afdeling.


Voor de kampioenschappen CCG DE Kuststrook gelden;


Vitesse 7 vluchten V15,16,17,18,21,23,25


Midfond 6 vluchten M 19,20,22,24,26,28


Fond 5 vluchten F 21,23,25,27,29


Jong 8 vluchten 25,26,27,28,29,30,32,33


Natour 6 vluchten 32,33,34,35,36,37


De vergadering gaat niet mee in het vliegen van de kampioenschappen Jonge duiven in kampioenschap kort en lang. Dit geheel bestaat uit 10 vluchten jonge duiven. We kiezen voor de eerste 8 vluchten voor de kampioenschappen "CCG de Kuststrook".


De Vries stelt voor de kweker kopercompetitie te laten beginnen op de 4e jonge duivenvlucht. De duiven zijn niet op tijd klaar nu we zo vroeg met de jongen moeten beginnen (22 juni). De vergadering gaat hier niet in mee.


Generalen 2019;


Voor Generaal Vitesse gelden de eerste 4 vluchten, midfond alle 6 vluchten, fond eerste 4 vluchten, jonge duiven alle 8 vluchten.


Voor Generaal onaangewezen en aangewezen 2 aftrekvluchten.


Puntensysteem 1e duif 1000 punten en laatste prijsduif 750 punten


Aangewezen kampioenschap bovenste 2 van de lijst


Prijsverdeling 1: 3


De ringenrace wordt vervlogen over de eerste 6 jonge duiven vluchten.  We gaan uit van 80 ringen.


Alle ringen moeten wel op naam worden gezet. Staan nu op vereniging "Ons Genoegen Harlingen".


J. Heeres merkt op dat de ringenrace een zelfstandig concours is. Loopt samen met de kweker koper competitie. Kan er ook een deel van de gelden ten goed komen aan de Kuststrook.


We spreken af hier in het najaar op terug te komen.


Grenzen van "CCG DE Kuststrook"


Voorzitter merkt op dat de verenigingen aan moeten geven als iemand buiten het gebied van CCG de Kuststrook woont. We kunnen ons vinden in de tekst zoals die in de stukken staat omschreven.


"Nieuwe leden die lid worden bij een vereniging die binnen de grenzen van "CCG de Kuststrook" liggen en buiten de huidige grenzen van samenspel A wonen, doen niet mee aan het spelverband van "CCG de Kuststrook".            


Dit betekent dat de huidige situatie betreffende leden die nu wonen in een gebied buiten samenspel A blijft bestaan.


De gratis prijzen worden verdeeld over de 1e 50e en 100e prijsduif zegge ? 10,00, ? 5,00 en ? 5,00


 G. de Vries stelt voor de niet afgehaalde geldprijzen op de feestavond te schenken aan een goed doel. Voorzitter geeft aan dat deze gelden worden meegenomen bij het saldo van "CCG de Kuststrook".


Sponsorvlucht


Van elke tour gelden de eerste vlucht en de laatste vlucht als sponsorvlucht. De geldprijzen hiervoor bedragen;


1e prijs ? 12,50


2e prijs ? 7,50


3e prijs ? 5,00


50e prijs ? 5,00


100e prijs ? 5,00


Financieel verslag en kascontrole.


De heer v.d. Boom laat per mail weten dat het financi?le beleid op uitstekende wijze gestalte is gegeven. Dank aan onze penningmeester K. van Malsen. Applaus volgt.


De heren S.v.d. Boom en A. Zijlstra zullen ook volgend jaar de boeken controleren.  Voorzitter dankt hen voor de kascontrole.


Wel is het van belang na te gaan of het bestuur van de Kuststrook kan blijven beschikken over de gelden via de bank als onze penningmeester niet meer in staat is dit zelf te doen. Secretaris gaat na hoe dit kan worden geregeld mocht de nood aan de man komen.


Voor de rondvraag is geen belangstelling


Voorzitter sluit de vergadering met dank aan eenieder.


Vervolgens is de verkoop van de duiven voor de kweker koper competitie. De opbrengst is geweldig n.l. ? 1430,00


Franeker 4 juni 2019


Dirk Buwalda, secretaris
04-03-2019


Het kuststrook bestuur komt met het volgende voorstel.

Vitesse v15,16,17,18,21,23,25 7x

Midfond m19,20,22,24,26,28 6x

fond f21,23,25,27,29 5x

jong j25,26,27,28,29,30,32,33 8x
Of jong kort j25,26,27,28,29 5x/ jong lang 30,32,33,35,37 5x Hier word komende vrijdag door de leden nog over gestemd.

Natour n32,33,34,35,36,37 6x

Generaal:vitesse 1e 4,midfond 6, fond 1e 4 tellen,1e 8 jong en 2 aftrek zonder natour.23-02-2019

Hallo,

Aan de hand van de keuze's die we hebben voor de kampioenschappen in de afdeling kunnen we helaas nog niet tot een voorstel van een vliegprogramma komen.
Op 1 maart is de ALV en 8 maart de voorjaarsvergadering van Rayon "De Kuststrook" tussen deze 2 data zal het bestuur met een voorstel komen.

...

M vr gr,

Bestuur Rayon "De Kuststrook"
VOORJAARSVERGADERNG C.C.G ?DE KUSTSTROOK? 08-03-2019.


 


Geachte leden,


Op 08 maart wordt bij P.V. De Blauwband te Balk Beste NIC van Nederland onze voorjaarsvergadering gehouden voor de leden van ons rayon.

Het Nationaal Inkorfcentrum is te vinden op het industrieterrein ?De Stikke? aan de T. de Boerstrjitte 8d in Balk.


Aanvang 20:00 uur.


 Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid om de jonge duiven voor de koper/kweker-competitie in

hun kooitjes te plaatsen.


 1. Opening vergadering.

2. Mededelingen Bestuur.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen najaarsvergadering.

5.Voorstel vliegprogramma,kampioenschappen.( ligt ter inzage op tafel en word na afdelingsvergadering 1-3-2019 rondgestuurd)

6.Ringenrace Rayon ?De Kuststrook? 2019 prijsverdeling .

7.Grenzen van Rayon ?De Kuststrook?.

8.Gratis prijzen. (gratis prijzen 1e ,50e ,100e elke 1e  en laatste vlucht per toer sponsorvlucht)

9.Financieel verslag en kascontrole.

10.Rondvraag.

11.Sluiting vergadering.


 

Wilt u de kuststrook sponseren dan kan dit voor ? 25,00 met een vermelding op de site.

Aansluitend aan de vergadering zullen de aanwezige jongen worden verkocht.

De aangeboden jongen kunnen worden ingezet op de site van ons rayon.

Alleen liefhebbers die binnen de grenzen van het rayon zitten kunnen meedoen aan de

koper/kweker competitie.


 Met vriendelijke groet het Bestuur.
80 ringen zijn toegezegd!!!! Top dat we voor het 3e jaar weer dit kunnen organiseren.


 De inleg is dan ? 2000,00 het voorstel is om het als volgt te verdelen over de eerste 6 jonge duivenvluchten.


 1e pr ? 75,00


2e pr ? 60,00


3e pr ? 50,00


4e pr ? 40,00


5e pr ? 30,00


6e pr ? 25,00


7e pr ? 25,00


1e asduif over de 6 vluchten ? 50,00


2e     ,,     ? 40,00


3e     ,,     ? 25,00


 


kosten 80 ringen ? 40,00 en verzenden naar de liefhebbers ?15,00 dan is het plaatje rond.


 


heeft u een ander voorstel stuur dit dan naar het bestuur.
De ringen voor de ringenrace 2019 kunnen al weer besteld worden. door geven bij J.J.Hoogland.


Deelnemerslijst ringenrace 2019.

Sijbesma/Klaver 5X

1203481

1203482

1203483

1203484

1203485

D.Buwalda 5X

1203486

1203487

1203488

1203489

1203557

J.J.Hoogland 3X

1203490

1203491

1203492

S.Zwart & Zn 5X

1203493

1203494

1203495

1203496

1203497

H.Opdam 2X word gespeeld op het hok van v.Andel/Terluin

1203498

1203499

C.Tolsma 5X

1203500

1203501

1203502

1203503

1203504

T.Bakker 5X

1203505

1203506

1203507

1203508

1203509

L.Scholten 4X 

1203510

1203512

1203513

Marijke Baggel

1203511

A.A.Zijlstra 1X

1203514

Gebr Heeres & Zn 5X

1203515

1203516

1203517

1203518

1203519

W.Buwalda 4X

1203520 op hok Rinnie & Arjen Riem gespeeld

1203521 op hok Reimer Strikwerda gespeeld

1203522 op hok Gerrit de Vries gespeeld

1203523 op hok Reimer Strikwerda gespeeld

S.R.Walda 5X

1203524

1203525

1203526

1203527

1203528

Hok v Andel Terluin 1X 

1203529

Sj v/d Boom 3X

1203530

1203531

1203532

Gebr Kwast & Zn 4X

1203533

1203534

1203535

1203536

Rinnie en Arjen Riem 2X

1203537

1203538

Laas Bonnema 2x

1203539

1203540

F.J.Walda 2x

1203541

1203542

Henk Schreuder

1203543

1203544

Lykle Bokma

1203545

1203546

1203547

1203548

Daniel Hettinga

1203549

1203550

1203551

1203552

Jacob Draaisma word gespeeld op het  hok van schreuder

1203553

1203554

Nico Silvius

1203555

Caspar Silvius

1203556

Reitze Schotanus

1203558

1203559

1203560

De teller staat op 80 ringen.helaas meer zijn er niet
1414506 962,6 0 854,2 987,5 875,4 994 4673,7
1414507 974,1 0 806,8 0 0 0 1780,9
1414508 931,7 0 906,3 0 822,7 0 2660,7
1414509 849,1 0 0 0 0 0 849,1
1414510 0 0 909,4 0 835,5 0 1744,9
1414511 990,4 0 942,3 0 0 0 1932,7
1414512 992,5 0 784,8 898 0 0 2675,3
1414513 908,7 982,2 804,6 946,7 0 0 3642,2
1414514 0 0 0 0 0 0 0
1414515 0 0 0 0 0 0 0
0 833,1 0 884 0 0 1717,1
1414517 0 0 985,5 804,1 0 0 1789,6
1414518 0 0 0 0 0 0 0
1414519 0 0 0 0 0 0 0
1414520 0 0 761,9 0 821,1 0 1583
1414521 778,7 797,8 879,3 936,1 869,6 875,6 5137,1
1414522 0 0 0 0 0 0 0
1414523 0 0 843,3 921,6 808,5 816,9 3390,3
1414524 0 0 0 0 0 0 0
1414525 0 0 0 0 0 0 0
1414526 0 0 0 0 0 0 0
1414527 0 785,5 0 951,5 0 843,1 2580,1
5150667 0 0 0 0 0 0 0
1414528 979,4 905,2 784,2 0 0 0 2668,8
1414529 983,9 817,6 918,6 0 982,9 785,7 4488,7
1414530 958,8 917,5 857 0 966,8 0 3700,1
1414531 0 806,5 800,1 865,6 988,4 0 3460,6
1414532 912,8 0 0 0 0 0 912,8
1414533 811,7 821,3 0 0 0 861,4 2494,4
1414534 0 0 0 0 0 0 0
1414535 0 802,8 866,7 963,3 0 995,8 3628,6
1414536 915,9 0 0 0 754,5 0 1670,4
1414537 0 0 0 0 0 0 0
1414538 0 0 0 0 758,3 838,5 1596,8
1414539 0 0 0 0 0 0 0
1414540 833,5 0 899,6 0 796,3 831,1 3360,5
1414541 0 0 0 907,3 0 907,3
1414542 0 967,6 804,3 923,7 0 0 2695,6
1414543 0 0 0 0 0 0
1414544 993,3 882,2 797,6 754,8 0 982,1 4410
1414545 901,5 963,2 972,6 896,7 971,6 0 4705,6
1414546 906,3 878,8 943,9 0 940,8 0 3669,8
1414547 899,4 0 848,1 852 853,9 826,6 4280
1414548 0 0 828,8 0 910,5 998,1 2737,4
1414549 0 994,3 943,7 0 0 810 2748
1414550 0 0 0 0 0 0 0
1414551 822,8 824,7 0 0 904,1 926,6 3478,2
1414552 0 888,2 806,3 878,9 0 0 2573,4
1414553 0 0 0 0 927,6 0 927,6
1414554 0 0 0 0 0 0 0
1414555 0 0 0 0 0 0 0
1414556 927,4 920,2 831,3 792,3 0 0 3471,2
1414557 0 0 0 0 0 0 0
1414558 0 0 0 776,3 0 0 776,3
1414559 771 0 818,5 793,5 0 0 2383
1414560 0 972,1 877,9 952,4 805,6 818,3 4426,3
1414561 839,5 0 0 0 975,5 980,7 2795,7
1414562 0 807 0 829,6 0 0 1636,6
1414563 0 0 0 0 0 0 0
1414564 942,2 843 808,8 0 0 0 2594
1414565 828,5 889,1 910,8 931,6 0 917,4 4477,4
1414566 824,9 0 825,8 0 0 765,1 2415,8
1414567 853,6 905,9 0 0 758 0 2517,5
1414568 0 893,8 0 0 754,1 989,4 2637,3
1414569 0 799,6 0 822 785 0 2406,6
1414570 0 0 0 0 0 0 0
1414571 0 0 0 0 0 0 0
1414572 0 0 0 0 0 0 0
1414573 0 0 0 0 0 0 0
1414574 853,4 0 0 0 0 0 853,4
1414575 837,4 0 0 0 0 0 837,4
1414576 966,7 0 787,3 0 972,9 0 2726,9
1414577 0 0 0 0 0 0 0
1414578 820,4 815,1 976 930 0 0 3541,5
1414579 0 0 856,1 880,7 957,8 0 2694,6


 


1736,8


0

                                                                                           Sneek 17 maart 2018


 

Geachte leden van CCG De Kuststrook,


 

6 maart jongstleden hebben de leden van de kascontrole commissie in Harlingen de financiele administratie van penningmeester dhr. Klaas van Malsen gecontroleerd. Het betrof hier het jaar 2017.


De uitkomst van de controle is dat er geen onregelmatigheden / omissies / onvolledigheden zijn geconstateerd. Dit betekent dat er sprake is van 100 % rechtmatigheid van de boekingen aan de zijde van zowel de inkomsten als uitgaven.


- Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de administratie is volledig :


1. de onderbouwing van de resultaten van de kweker-koper competitie is geheel juist;


2. de geregistreerde sponsors (24 in totaal) hebben allen hun financiele afdracht gedaan;


3. de ringenrace is geheel conform de (financiele) spelregels uitgevoerd;


4. een tweetal incasso's over het jaar 2017 hebben in 2018 plaatsgevonden maar zijn op de juiste wijze geboekt;


5. de kosten van de prijzen voor de kampioenen zijn allen onderbouwd door middel van een check op de nota's;


6. de reiskosten vergoedingen van de bestuursleden zijn gecheckt aan de hand van de datums en locatie van de vergaderingen versus de woonplaats van de bestuursleden. De gehanteerde kilometervergoeding en het aantal berekende kilometers zijn volledig  juist


Klaas van Malsen heeft een optimale prestatie geleverd !


Met dank aan mevrouw Zijlstra voor de hartelijk ontvangst en de goede verzorging op 6 maart.

 


Namens de commissie,


 


Johan Hartmann (Sneek)  & Age Zijlstra (Harlingen)
Ringen toegekend aan de liefhebbers en zijn op 26-01-2018 verstuurd

S.Zwart & Zn 5 X

1414506

1414507

1414508

1414509

1414510

Hok Cornel v Andel 3 X

1414511

1414512

1414513

Henk Schreuder 3 X

1414514

1414515

1414516

S.R.Walda 5 X

1414517

1414518

1414519

1414520

1414521

Gebr Kwast & Zn 2 X

1414522

1414523

Team Bokma Draaisma 5 X

1414524

1414525

1414526

1414527

NL18-5150667

D.Buwalda 2 X

1414528

1414529

1414580

W.Buwalda 4 X

1414530

1414531

1414532

1414533

L.Scholten 2 X

1414534

1414535

C.Silvius 2 X

1414536

1414537

N.Silvius 1 X

1414538

A.Zijlstra 1 X

1414539

J.Bouma 2 X

1414540

1414541

Sijbesma/Klaver 5 X

1414542

1414543

1414544

1414545

1414546

J.Hoogland 4 X

1414547

1414548

1414549

1414550

Harry v Andel 2 X

1414551

1414552

Comb Corbier 5 X

1414553

1414554

1414555

1414556

1414557

Cor Tolsma 5 X

1414558

1414559

1414560

1414561

1414562

Allert Turksma 2 X

1414563

1414564

Hok v Andel/Terluin 2X

1414565

1414566

Team Smit 3X

1414567

1414568

1414569

Henk Mulder 2X

1414570

1414571

Hanjo de Groot 2X

1414572

1414573

Comb Heeres 2X

1414574

1414575

Gebr Heeres & Zn 2X

1414576

1414577

Henk Opdam 2X

1414578

1414579

 

Over ivm toezeggen eigen ring de 2018-1414580


                                                                 Rayon ?De Kuststrook?

 

                                                                                                                      Midlum 25-11-17

 

 Onderwerp: Bestuursvoorstel najaarsvergadering 15-12-17

 

 Geachte liefhebbers,

 In de zomer van 2016 is toegezegd dat wij met een voorstel zouden komen omtrent de wijze van puntenberekening in geval de duiven worden losgelaten op een kortere afstand dan de aanvankelijke geprogrammeerde lossingsplaats.

 Aan deze toezegging gevolg gevend leggen wij u hierbij het volgende voorstel ter besluitvorming voor:

 

Voor de berekening van de diverse kampioenschappen geldt vanaf het vliegseizoen 2017 voor de onderscheidene disciplines dat de afstand van een vlucht, geldend voor de deelnemende liefhebber met de kortste afstand, niet korter mag zijn dan:

 

Vitesse:                    Deventer

 

Midfond: De afstand van de kortste vitessevlucht van het officieele vliegprogramma  van           het  betreffende jaar.

 

Fond: De afstand van de kortste midfondvlucht van het officieele vliegprogramma van het betreffende jaar.

 

Jonge duiven:        Deventer

 

Natour:                     Deventer

 

Generaal:                 Zoals omschreven per tour

 

 Het bestuur van Rayon ?De Kuststrook?

 

 Akkoord door de vergadering op 15-12-2017

 

Ondertekend door de voorzitter: J.J.Hoogland

Notulen van 24-03-2017 C.C.G DE KUSTSTROOK.


1. Opening:

Voorzitter opent de vergadering om 20.10 en bedankt L?Estafette voor de gastvrijheid.

Afmeldingen: Schreuder, S.IJnsen, Age Zijlstra, H.Bootsma, R.de Schiffart, F.Heeres,  

Sijbesma/Klaver, R.Schotanus,  

2. Mededelingen bestuur.

*Oebele geeft aan te stoppen.

*Ringenrace hadden we eerst 40 ringen dat werd later 50 ringen.

We willen dit doorzetten in 2018 en gaan halverwege het jonge duivenseizoen peilen

hoeveel ringen er voor 2018 moeten komen.

*Daniel verzorgt de derby?s weer.

*Sjors verzorgt de kweker/koper competitie en de ringenrace.

*Jan voorzitter, Klaas penningmeester, Oebele secretaris.

*Jonge duiven ringnummers voor de kweker/koper competitie voor 15 mei opgeven.

3. Ingekomen stukken.

Het voorstel van de Postduif Harlingen word aangenomen, Gien telt mee voor Generaal.

4. Notulen najaarsvergadering.

Koos Cornel had zich ook afgemeld voor de vergadering van 16-12-2016, maar ik was

vergeten Koos erbij te zetten.

5. Vliegprogramma en kampioenschappen.

Na aanvulling bij punt 2 goedgekeurd.

6. Ringenrace 2018.

Is behandeld bij punt 2.

7. Financieel verslag en kascontrole.

De kascontrole werd gedaan door Age Zijlstra en S.j. V/d Boom.

Sjouke zegt ?Klaas heeft het goed op orde,alles op nummer,niks op aan te merken.

Voorzitter bedankt Age,Sjouke en Klaas.

8. Rondvraag.

A.Smit geeft aan dat de afstand op iedere toer de minimale afstand is als dat duidelijk is

voor de mensen.

Klaas heeft 500 euro gereserveerd voor een feestavond in 2020.

Er zijn twee nieuwe sponsoren: Robben metaal via Lucas Scholten en

Gerrit de Vries Nedinox.

Bloemenwinkel de Wittebloem geeft aan te stoppen met sponsoring.

9. Sluiting vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 en bedankt de aanwezigen.

Voorlopig lijst toegezegde bonnen verkoop vanaf 1-12-17 op Bonnenverkoop.nl

Hok v Andel/Terluin,S.Zwart & Zn,A.A.Zijlstra,Kweekhok D & W Buwalda,Team Bokma/Draaisma,Sijbesma/Klaver,J.J.Hoogland,Gebr Heeres & Zn,Hok Cornel v Andel,Johannes Pietersma,P.Pander,Reitze Schotanus,Neuhoff/Hartman,W.N.Potyk.Gerrit de Vries,Comb Rekker/Westra,Michiel Vlaskamp,Hanjo de Groot,Piet Boschma.Alle ringen zijn toegezegd!!!! Top dat we voor het 2e jaar weer dit kunnen organiseren.


We lopen al aardig naar 75 ringen en dit gaan we halen.

De inleg is dan ? 1875,00 het voorstel is om het als volgt te verdelen over de eerste 6 jonge duivenvluchten.

1e pr ? 75,00

2e pr ? 60,00

3e pr ? 50,00

4e pr ? 40,00

5e pr ? 30,00

6e pr ? 25,00

1e asduif over de 6 vluchten ? 65,00

2e     ,,     ? 50,00

3e     ,,     ? 40,00

kosten 75 ringen ? 37,50 en verzenden nar de liefhebbers 27,50 dan is het plaatje rond.

heeft u een ander voorstel stuur dit dan naar het bestuur.


2e Ringenrace Rayon"De Kuststrook"2018

Er zijn 75 ringen door het bestuur besteld en op=op inmiddels alle 75 toegezegd zie de lijst hier onder.

S.Zwart & Zn 5 X

Hok Cornel v Andel 3 X

Henk Schreuder 3 X

S.R.Walda 5 X

Gebr Kwast & Zn 2 X

Team Bokma Draaisma 5 X

NL18-5150667

D.Buwalda 2 X

W.Buwalda 4 X

L.Scholten 2 X

C.Silvius 2 X

N.Silvius 1 X

A.Zijlstra 1 X

J.Bouma 2 X

Sijbesma/Klaver 5 X

J.Hoogland 4 X

Harry v Andel 2 X

Comb Corbier 5 X

Cor Tolsma 5 X

Allert Turksma 2 X

Hok v Andel/Terluin 2X

Team Smit 3X

Henk Mulder 2X

Hanjo de Groot 2X

Comb Heeres 2X

Gebr Heeres & Zn 2X

Henk Opdam 2Xuitslag is nog niet officieel dit word berekend door bestuurslid sjors Boersma


De eerste jonge duivenvluchten hebben we gehad de eindstand van de Kweker/koper competitie is er ook en good old Hessel Bakker flikt het hem weer.
Momenteel is de ringenrace volop in gang de 3 voorlopige standen staan op de site er volgen nog 3 vluchten voor deze competitie natuurlijk gaan we het geheel evalueren maar we willen van jullie graag weten of je weer mee doet voor 2018 graag opgave t/m er weer ringen moeten worde besteld voor 2018 we hopen op nog meer
deelname Het Bestuur Rayon "De Kuststrook"

Reclame's mogelijk tot de laatste vlucht van het seizoen 23/9/17

Eindstand duifkampioenen na 6 vluchten v/d 6

1e 296 Sijbesma/Klaver 3702,5 ? 50,00

2e 274 Comb Corbier 3633,7 ? 40,00

3e 278 J.Draaisma 2926,1 ? 30,00

4e 277 J.Draaisma 2834,4

5e 257 J.Hoogland 2701,2

6e 265 H.Schreuder 2680,8

7e 261 D.Buwalda 2631,9

8e 288 J.Bouma 2527

9e 264 W.Buwalda 1881,8

10e 279 L.Scholten 1807.7

11e 258 J.Hoogland 1804

12e 298 H.Mulder 1580,4

13e 299 H.Mulder 988,6

14e 254 Sj v/d Boom 927,3

15e 272 Comb Corbier 916,5

16e 270 Comb Corbier 881,7

17e 255 Sj v/d Boom 879,1

18e 290 Gebr Kwast & Zn 848,3

19e 260 J.J.Hoogland 846,2

20e 276 J.Draaisma 806,6Voorlopige uitslag Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 6e en tevens laatste vlucht van deze competitie.
1e 296 Sijbesma/Klaver 75,00
2e 277 J.Draaisma 50,00
3e 257 J.hoogland 30,00
4e 274 Comb Corbier 25,00
5e 288 J.Bouma
6e 261 D.Buwalda

Voorlopige uitslag ringenrace Rayon "De Kuststrook"5e vlucht Quievrain
1e 277 J.Draaisma 75,00 988,3
2e 274 Comb Corbier 50,00 921,8
3e 260 J.Hoogland  30,00 846,2
4e 288 J.Bouma 25,00 814,7
5e 298 H.Mulder 790,5

Voorlopige uitslag ringenrace Rayon"De Kuststrook" 4e vlucht Heusden-Zolder
1e 296 Sijbesma/Klaver  75,00 995,8
2e 279 Lucas Scholten  50,00 946,4
3e 278 J.Draaisma  30,00 945,6
4e 261 D.Buwalda  25,00 927,4
5e  274 Comb Corbier 913,7
6e 264 W.Buwalda 907,6
7e 265 h.schreuder 825,9


Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 3e vlucht Heusden-Zolder
nog niet officieel maar de voorlopige stand.
1e 264 W.Buwalda  75,00 974,2
2e 254 Sj v/d Boom  50,00 927,3
3e 277 J.Draaisma  30,00 924.0
4e 274 Comb Corbier  25,00 919.4
5e 265 H.N.Schreuder 906,5
6e 270 Comb Corbier 881.7
7e 296 Sijbesma/Klaver 857,9
8e 257 hoogland 810,4

2e vlucht ringenrace Rayon "De Kuststrook" 29-07 Gorichem
1e 278 j.draaisma  75,00 997,0
2e 265 H.Schreuder  50,00 948,4
3e 255 sj v/d boom  30,00 879,1
4e 288 j.bouma  25,00 860,8
5e 258 j.hoogland 816,4
6e 276 j.draaisma 806,6Ringenrace Rayon "De Kuststrook" 2017
even onofficieel een uitslag na zaterdag word het allemaal berekent door Sjors Boersma
wedvlucht 22-7 Gennep
1e 257 j.hoogland  75,00 999.1
2e 299 H.Mulder  50,00 988.6
3e 258 j.hoogland
30,00 987,6
4e 278 j.draaisma  25,00 983,5
5e 272 comb corbier 966,5
6e 296 sijbesma/klaver 878,7
7e  261 d.buwalda 864.9
8e 279 lucas scholten 860,7
9e 290 gebr kwast & zn 848,3
10e 298 h.mulder 789.9
Ringenrace Rayon De Kuststrook

De eerste ringenrace Rayon De Kuststrook is een feit we hebben het mooie aantal van 50 ringen verkocht.

50 ringen levert  1250,00 op Kosten zijn  25,00 ringen en 25,00 benzine om de ringen langs de liefhebbers te brengen.

Verdeling pot:

Per vlucht en dan de eerste 6 vluchten die op het jonge duivenprogramma staan valt er een vlucht uit dan schuift alles een vlucht op.

1e 75,00

2e  50,00

3e  30,00

4e  25,00

Totaal  1080,00

1e asduif  50,00

2e asduif  40,00

3e asduif  30,00


 Het bestuur Rayon De Kuststrook

VOORJAARSVERGADERNG C.C.G DE KUSTSTROOK 24-03-2017.

Geachte leden,

Op 24 maart wordt bij de Lstafette te Sneek aan de

Oude oppenhuizerweg 23 onze voorjaarsvergadering gehouden voor de leden van ons rayon.


Aanvang 20:00 uur.


Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid om de jonge duiven voor de koper/kweker-competitie in hun kooitjes te plaatsen.


1. Opening vergadering.

2. Mededelingen Bestuur.

3. Ingekomen stukken.(voorstel PDH om de 4e fondvlucht Gien bij de generalen te doen)

4. Notulen najaarsvergadering.

5. Vliegprogramma,kampioenschappen.( Zie bijlage)

6.Ringenrace Rayon ?De Kuststrook? 2018 ?.

7.Financieel verslag en kascontrole.

8.Rondvraag.

9.Sluiting vergadering.


Wilt u de kuststrook sponseren dan kan dit voor ? 25,00 met een vermelding op de site.

 

Aansluitend aan de vergadering zullen de aanwezige jongen worden verkocht.

De aangeboden jongen kunnen worden ingezet op de site van ons rayon.

Alleen liefhebbers die binnen de grenzen van het rayon zitten kunnen meedoen aan de koper/kweker competitie.

 

 

 

Met vriendelijke groet het Bestuur.

 

             Notulen 16 december 2016 ccg De Kuststrook.

Afmeldingen:   Afmeldingen van 16 december 2016.

 

Fokke de Groot,Wietse Potijk,Sjaak Buwalda,Auke Rekker,gorry Lambreghts,A. Drost,P.Pander,Sybesma/Klaver,R.R.Post,D.Dam,Hanjo de Groot,Flapper/Mulder,Jappie Bouma,A.Dijkstra,Joh Pietersma,N.Silvius,C.Silvius,H.Bootsma,S.J. De Wit,G de Vries,G. Baarda,Arjen Terluin,M.Adema,Comb Heeres Franeker.

 

1.            Opening.

Om 19.50 opent de voorzitter de vergadering en heet ieder van harte welkom.

 

2.Mededelingen bestuur (Bonnenverkoop,sponsoren).

 

Het bestuur bedankt de sponsoren.

Bij de verkoop van de kweker/koper verkoop was er onduidelijkheid wie de koper was van een

duif,van nu wordt de naam genoemd van de koper.

Op deze avond worden twee ronden loodjes verkocht.

Er zijn geen jeugd prijzen meer.

 

3.Notulen.

 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van 26-03-2016.

 

4.Ingekomen stukken.

 

Npo tucht en geschillen college.

Tentoonstelling ?Vliegende Post? Minnertsga 14 Januari 2017.

 

5.Vliegprogramma en Kampioenschappen 2017.

 

Kampioenschap voorstel 2017 is aangenomen.

Vliegprogramma door geschoven naar de voorjaars vergadering.

 

6.Kascontrole.

Wordt gedaan door A.A. Zijlstra en S.J. v/d Boom.

 

7.Voorstel bestuur ivm wel niet tellen van vluchten.(zie bijlage)

Het voorstel wordt aangenomen.

 

8.Uitleg en vaststellen eerste ringenrace rayon ?De Kuststrook?.

 

Er zijn vijftig ringen verkocht, de drie ringen van comb: Heeres Franeker gaan naar Koos Cornel.

 

9.Rondvraag.

 

D.Buwalda bedankt het bestuur voor hun inzet.

Berend vraagt of de vergadering op een andere avond kan en niet op de feest avond.

Waar op de voorzitter zegt dat we het gewoon op een avond houden.

 

10.Sluiting.

Om 20.10 sluit de voorzitter de vergadering


Via het npo systeem zijn er al verschillende eigendomsbewijzen van de ringenrace deelnemers overgeschreven de laatsten zullen op de voorjaarsbeurs overgeschreven worden.

 

 

 

De eigendomsbewijzen worden op de voorjaarsvergadering op 24 maart te Sneek uitgedeeld heeft u ze eerder nodig zijn ze af te halen bij de voorzitter.

 Voorjaars vergadering met verkoop kweker/koper competitie op vrijdag 24 maart om 20.00 uur in sneek bij L'estafette aan de Oude Oppenhuizer Weg 23 8606 JA  Sneek.

 

 

Eerste opgave's Ringenrace:

Inmiddels alle 50 ringen toegezegd dus we gaan de 1e ringenrace van de kuststrook organiseren!!!!!

NL 2017-1601251/NL 2017-1601300

Gebr. Heeres & Zn Kimswerd 3X

NL 2017-1601251

NL 2017-1601252

NL 2017-1601253

Sjouke v/d Boom 2X

NL 2017-1601254

NL 2017-1601255

Hok Cornel v Andel 1X

NL 2017-1601256

J.J.Hoogland Midlum 4X

NL 2017-1601257

NL 2017-1601258

NL 2017-1601259

NL 2017-1601260

D.Buwalda Franeker 2X

NL 2017-1601261

NL 2017-1601262

W.Buwalda Franeker 2X

NL 2017-1601263

NL 2017-1601264

H.N.Schreuder Dronrijp 1X

NL 2017-1601265

O.v Zuiden Wieuwert 2X

NL 2017-1601266

NL 2017-1601267

S Zwart & Zn Harlingen 2X

NL 2017-1601268

NL 2017-1601269

Comb Corbier Sneek 5X

NL 2017-1601270

NL 2017-1601271

NL 2017-1601272

NL 2017-1601273

NL 2017-1601274

J.F.Draaisma Dronrijp 4X

NL 2017-1601275

NL 2017-1601276

NL 2017-1601277

NL 2017-1601278

Lucas Scholten 1X

NL 2017-1601279

Sjors Boersma 5X

NL 2017-1601280

NL 2017-1601281

NL 2017-1601282

NL 2017-1601283

NL 2017-1601284

Flapper- Mulder 2X

NL 2017-1601285

NL 2017-1601286

Jappie Bouma 2X

NL 2017-1601287

NL 2017-1601288

Gebr Kwast & Zn 2X

NL 2017-1601289

NL 2017-1601290

Hanjo de Groot 5X

NL 2017-1601291

NL 2017-1601292

NL 2017-1601293

NL 2017-1601294

NL 2017-1601295

Sijbesma/klaver 2X

NL 2017-1601296

NL 2017-1601297

Henk Mulder 2X

NL 2017-1601298

NL 2017-1601299

A.A.Zijlstra 1X

NL 2017-1601300

Voorstel bestuur Kampioenschappen 2017

 

 

Per toer tellen alle vluchten

Vitesse 7 X (alles)

Midfond 6 X (alles)

Fond 5 X (alles)

Jong 7 X (alles)

Natoer 4 X (alles)

 

Generaal

1e 4 vitesse,6 midfond,1e 4 fond,7 jong.

 

Puntensysteem als afdeling 1e 1000 pnt. Laatste 750 pnt.

 

Aangewezen de bovenste 2 v/d lijst tellen.

 

Prijsverdeling 1 op 3

 

Vliegen wel op zondag

 

derby's

 

3e vitesse 29-4,4e midfond 17-6,

 

4e jong 11-8 Derby,2e dagfond 10-6

 

 

 

 Rayon ?de Kuststrook?

                                             18 en 19 December

                                             Tentoonstelling  2015.

 

Deelnemersformulier van :????????????????.

Adres: ????????????.. te ?????????......

Lid van P.V:????????????????????...?

 

                 Klasse                                           Aantal

Klasse  1  Oude  Doffers

Klasse  2  Oude  Duivinnen

Klasse  3  Jonge  Doffers

Klasse  4  Jonge Duivinnen                                                                          

 

N.B  Volstaan kan worden met opgeven van het aantal duiven per klasse.

Kosten ??duiven x ? 1.50 is ? ??.?

Deelnemersformulier zenden aan : Oebele van Zuiden

Opfeart 4 8637 VD Wiuwert.

U kunt uw opgave ook e-mailen aan : [email protected]

Vermeld dan wel uw naam adres en aantal duiven per klasse.

Opgave tot 11 december 2015.

Inzetten van de duiven vrijdag 18 december 2015vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur

in clubgebouw van P.V.de Postduif te Harlingen.

Maximum aantal duiven120 vol is vol.

Het bestuur rekent op uw medewerking.